SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE

„T AS TASTY MEAL PLANNER“

PROSIMO PREBERITE SPODAJ NAVEDENE SPLOŠNE POGOJE SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI. DOLOČAJO NAČIN SODELOVANJA IN UPORABE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV, ZATO JE TOLIKO BOLJ POMEMBNO, DA SPODNJE DOLOČBE NATANČNO PREBERETE.

 1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre “T as Tasty Meal Planner” (v nadaljevanju »nagradna igra«) je Bela, podjetniško svetovanje, Tamara Lesinšek s.p., Piršenbreg 55, 8254 Globoko, ID za DDV SI54022851 (v nadaljevanju »T as Tasty« oz. »organizator«). Izpelje se v sodelovanju z izbranim posrednikom, določenim Instagram profilom.

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke T as Tasty, organizatorja obrokov Meal Planner ter promocija drugih izbranih posrednikov.

 1. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od objave na družabnem omrežju Instagram posameznega posrednika do izteka, ki ga določi posrednik sam. Poteka v mesecu novembru in decembru.

 1. Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo tisti uporabniki, ki se strinjajo s temi splošnimi pogoji sodelovanja.

Sodelujoči je lahko vsaka fizična oseba in je starejša od 18 let. Sodelujoči v nagradni igri mora biti resnična oseba. Lažne osebe v nagradni igri ne smejo sodelovati oz. jih bo organizator izključil.

Nakup pri T as Tasty ni pogoj za sodelovanje.

 1. Preklic sodelovanja v nagradni igri

Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje in dano privolitev na način, da pošlje obvestilo na naslov organizatorja ali posrednika. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

 1. Potek nagradne igre

V nagradni igri udeleženec sodeluje na način, da v skladu s temi pravili pod objavo nagradne igre na Instagram strani izbranega posrednika izpolni pogoje za udeležbo. Recimo, da odgovori na zastavljeno vprašanje in tako poda svojo privolitev, s katero sprejema te splošne pogoje.

Posamezen udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje enkrat. Večkratno sodelovanje se bo upoštevalo samo kot enkratno.

 1. Izbor nagrajencev

Organizator prepušča posredniku, da naključno izbere po 3 udeležence, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili in pravilno odgovorili oz. v primeru, da nihče ne bo pravilno odgovoril, med tistimi, ki se bodo najbolj približali pravilnemu odgovoru, v roku pet (5) delovnih dni po zaključku izžrebala tri (3) nagrajence. Izbor ne bo javen.

 1. Nagrade

Organizator bo v nagradni igri podelil tri (3) nagrade, in sicer po 1 PDF spletni vodnik T as Tasty Meal Planner.

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

 1. Obveščanje in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo o izboru obveščeni najpozneje v roku petih (5) delovnih dni po zaključku nagradne igre z objavo organizatorja na družabnem omrežju Instagram pod objavo nagrade igre s pozivom nagrajencem, da naj organizatorju pošljejo sporočilo s svojim e-naslovom, kamor jim bo organizator poslal prevzem nagrade.

V primeru, da se nagrajenec v roku petih (5) delovnih dni od objave nagrajencev organizatorju ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

Po prejemu podatkov, navedenih v 1. odstavku tega člena, bo organizator nagrajenca obvestil o načinu prevzema nagrade. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade in ne prevzema odgovornosti za morebitno poškodovanje nagrade ob transportu po pošti.

Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka oz. Instagram uporabniškega imena na Instagramu.

 1. Obdavčitev nagrad

Nagrade v tej nagradni igri niso predmet obdavčitve.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani Instagrama (podjetja Facebook Ireland, Ltd). Vsi podatki in informacije, ki so zahtevani kot pogoj za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook Ireland, Ltd. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@tastasty.com.

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

– izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;

– obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;

– objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;

– podelitve nagrad.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Upravljavec bo elektronske naslove trajno izbrisal v roku treh mesecev po zaključku nagradne igre.

Sodelujoči ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima sodelujoči pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, v primeru suma kršitve pravic sodelujočega oziroma v primeru suma kršitve določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Sodelujoči lahko v primeru vprašanj o obdelavi osebnih podatkov kontaktira pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu na elektronski naslov: info@tastasty.com.

 1. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali kot posledico koriščenja nagrade.

Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot npr. izpadi omrežja ali električne energije).

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča oziroma jo odpove ali prekine. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko omrežja Instagra in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 1. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila.

Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili).

Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

 1. Reševanje sporov

Vse pritožbe v zvezi z nagradno igro rešuje organizator. Organizator se zavezuje, da bo utemeljene pritožbe odpravil v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika. Za vse morebitne spore, v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Brežicah.

 1. Končne določbe

S podajo privolitve k sodelovanju v nagradni igri udeleženci sprejemajo vsa navedena pravila in splošne pogoje nagradne igre, ki so objavljeni na T as Tasty strani www.tastasty.com. Pravila stopijo v veljavo z dnem pričetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil in splošnih pogojev ter se zavezuje, da bo vsako spremembo oz. dopolnitev objavil na Instagram strani ”T as Tasty”.

Na Piršenbregu, dne 03. 11. 2020.